_

میک آپ عروس

_

کتی فرامرزی

تفاوتی بین سالن زیبایی و سالن زیبایی وجود دارد این است که یک سالن زیبایی فضایی کاملاً توسعه یافته در یک مکان خصوصی است که معمولاً دارای ویژگی های بیشتری از یک سالن زیبایی است.

میک آپ آرتیست عروسکتی فرامرزی
مشتری قالب اکسترا
تاریخ 9 اسفند ماه 99
مهارت هاآرایش صورت / گریم / شنیون