_

پاکسازی صورت

_

پونه درودی

تفاوتی بین سالن زیبایی و سالن زیبایی وجود دارد این است که یک سالن زیبایی فضایی کاملاً توسعه یافته در یک مکان خصوصی است که معمولاً دارای ویژگی های بیشتری از یک سالن زیبایی است.

آرتیستپونه درودی
مشتریقالب اکسترا
تاریخ5 اسفند ماه 99
مهارت ها ناخن / تتو / پاکسازی