_

استایلیست مو

_

سارا تسلیمی

تفاوتی بین سالن زیبایی و سالن زیبایی وجود دارد این است که یک سالن زیبایی فضایی کاملاً توسعه یافته در یک مکان خصوصی است که معمولاً دارای ویژگی های بیشتری از یک سالن زیبایی است.

آرتیست سارا تسلیمی
مشتریقالب اکسترا
تاریخ 7 اسفند ماه 99
مهارت هابراشینگ / کوتاهی مو / تتو